zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. č. 17
Zmluva bola zverejnená: 25.09.2018 / 12:12:25,
nadobudla účinnosť: 26.09.2018
Predmet Dodatok č. 17 k zmluve č. 2/V-KO/2000 o zbere, zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
Partner Technické služby Senica, a.s., IČO: 36228443, Železničná 465, Senica, 90501
Cena 0.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 25.09.2018
Platnosť od 01.01.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 55061a2af20
Ing. Marian Rehuš
starosta obce