zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 1/2018
Zmluva bola zverejnená: 27.09.2018 / 13:01:01,
nadobudla účinnosť: 28.09.2018
Predmet Zmluva o dielo č. 1/2018 uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Z.z. obchodný zákonník
Partner Ľubomír Martiš,, IČO: 17540011, Rovensko 104, Senica, 90501
Cena 12711.49 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 26.09.2018
Platnosť od 26.09.2018
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5518c656280
Ing. Marian Rehuš
starosta obce