zmluvy.eGov.sk
Obec Obec Veľká Lomnica, Tatranská 175/23, 059 52 Veľká Lomnica
kód obce 524000, IČO 00326666

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 217/2307/2018
Zmluva bola zverejnená: 03.10.2018 / 09:09:08,
nadobudla účinnosť: 25.09.2018
Predmet DOHODA č. 18/46/52A/102 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Partner Úrad práce, sociálnych vecí rodiny Kežmarok, IČO: 30794536, Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok, ,
Cena 2100.84 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 24.09.2018
Platnosť od 01.10.2018
Platnosť do 31.03.2019
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5538305a610
Mgr. Peter Duda
starosta obce