zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Dodatok č. 1
Zmluva bola zverejnená: 17.10.2018 / 11:11:52,
nadobudla účinnosť: 18.10.2018
Predmet K zmluve o dielo č. 27/2016/08421/M/R uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnení
Partner CESTY NITRA, a.s., IČO: 34128344, Murgašova 6, Nitra, 949 78
Cena 77382.43 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 30.08.2018
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 55b301f3190
Ing. Marian Rehuš
starosta obce