zmluvy.eGov.sk
Organizácia MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo
kód obce , IČO 36561193

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Dodatok č. 4 k HN_029/2015
Zmluva bola zverejnená: 03.12.2018 / 11:11:29,
nadobudla účinnosť: 01.01.2018
Predmet Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
Partner Mesto Hurbanovo, IČO: 003064525, Komárňanská 91, Hurbanovo, 94701
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 01.11.2018
Platnosť od 01.01.2018
Platnosť do 31.12.2018
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 56e9d425340
Ing. Ján Bahorec
konateľ organizácie