zmluvy.eGov.sk
Organizácia MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo
kód obce , IČO 36561193

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Dodatok č. 14 k zmluve zo dňa 29.06.2005
Zmluva bola zverejnená: 03.12.2018 / 11:11:15,
nadobudla účinnosť: 01.01.2019
Predmet Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
Partner Mesto Hurbanovo, IČO: 003064525, Komárňanská 91, Hurbanovo, 94701
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 02.11.2018
Platnosť od 01.01.2018
Platnosť do 31.12.2018
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 56e9db68f70
Ing. Ján Bahorec
konateľ organizácie