zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2/2019
Zmluva bola zverejnená: 01.02.2019 / 10:10:47,
nadobudla účinnosť: 02.02.2019
Predmet Zmluva o dielo na spracovanie ŽoNFP v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba
Partner PROGRANT, s. r. o., IČO: 51951380
Cena 650.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 01.02.2019
Platnosť od 01.02.2019
Platnosť do 13.02.2019
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5878c337720
Ing. Marek Straka
starosta obce