zmluvy.eGov.sk
Obec Chrámec, Chrámec 38, 98042 Rimavská Seč
kód obce 514969, IČO 00649872

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2406621358
Zmluva bola zverejnená: 05.02.2019 / 14:02:59,
nadobudla účinnosť: 06.02.2019
Predmet Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Partner Generali Poisťovňa, a.s., IČO: 35709332
Cena 594.40 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 18.01.2019
Platnosť od 18.01.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita ročne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5886199f740
Marta Benedeková
starosta obce