zmluvy.eGov.sk
Obec Chrámec, Chrámec 38, 98042 Rimavská Seč
kód obce 514969, IČO 00649872

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. tz2019-02-01vs1
Zmluva bola zverejnená: 05.02.2019 / 14:02:32,
nadobudla účinnosť: 06.02.2019
Predmet Aktualizácia programu WinCITY Mzdy
Partner TOPSET Solutions s.r.o., IČO: 46919805
Cena 114.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 04.02.2019
Platnosť od 04.02.2019
Platnosť do 04.02.2024
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita ročne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 58866245120
Marta Benedeková
starosta obce