zmluvy.eGov.sk
Obec Chrámec, Chrámec 38, 98042 Rimavská Seč
kód obce 514969, IČO 00649872

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2406603175
Zmluva bola zverejnená: 07.02.2019 / 13:01:30,
nadobudla účinnosť: 08.02.2019
Predmet Poistenie AČ
Partner Generali Poisťovňa, a.s., IČO: 35709332
Cena 68.43 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 27.12.2019
Platnosť od 01.01.2019
Platnosť do 30.06.2019
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5893bff0d70
Marta Benedeková
starosta obce