zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Licenčná zmluva
Zmluva bola zverejnená: 15.02.2019 / 10:10:13,
nadobudla účinnosť: 16.02.2019
Predmet Licenčná zmluva uzavretá podľa § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon medzi zmluvnými stranami
Partner TENDERnet s.r.o., IČO: 50139088, M.R. Štefánika 836/33, Žilina, 01001
Cena 150.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 07.01.2019
Platnosť od 07.01.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 58c4e664230
Ing. Marian Rehuš
starosta obce