zmluvy.eGov.sk
Obec Svätý Peter, Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
kód obce 501115, IČO 00306436

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20190213
Zmluva bola zverejnená: 15.02.2019 / 14:02:07,
nadobudla účinnosť: 16.02.2019
Predmet Kúpna zmluva
Partner Árpád Nyul, ul. Zichyho 1233/12, Svätý Peter, 946 57
Cena 259.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 14.02.2019
Platnosť od neuvedená
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam vedenej na LV 4308 v k.ú Svätý Peter, ako vinica parcela reg. C.číslo 7340 vo výmere 518 m2, predávajúci je podielovým spoluvlastníkom predávanej nehnuteľnosti v podiele 518/684.
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 58c8ac98720
Ing. Jozef Jobbágy
starosta obce