zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZP2019004/OE
Zmluva bola zverejnená: 27.02.2019 / 13:01:27,
nadobudla účinnosť: 28.02.2019
Predmet Kúpna zmluva č. 2019/02
Partner REMESLO stav, s.r.o., IČO: 36057088, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01
Cena 1484356.79 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 27.02.2019
Platnosť od 27.02.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Žarnovica, v liste vlastníctva č. 4219 ako pozemok C KN, parcelné číslo 2251/339 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 887 m2, pozemok C KN, parcelné číslo 2251/362 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 246 m2, pozemok C KN, parcelné číslo 2251/373 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 360 m2, pozemok C KN, parcelné číslo 2251/374 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 046 m2, pozemok C KN, parcelné číslo 2251/375 – ostatná plocha o výmere 43 m2 a stavba súpisné číslo 1710, postavená na pozemku C KN parcela č. 2251/362, kód druhu stavby: 9 – Bytový dom, popis stavby: nájomné byty - 27 BJ, Žarnovica.
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. ZP2019004/OE/D01
Dodatok bol zverejnený: 13.06.2019 / 14:02:32,
nadobudol účinnosť: 14.06.2019
Predmet Dodatok č. 01 ku Kúpnej zmluve č. 2019/02
Partner REMESLO stav, s.r.o., IČO: 36057088, Priemyselná 12, Žiar nad Hronom, 965 01
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 13.06.2019
Dátum účinnosti 14.06.2019
Dátum podpisu 13.06.2019
Platnosť od 13.06.2019
Platnosť do neuvedená
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5903fbce700
Kamil Danko
primátor mesta