zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ev. č. oprávneného:190103-121657012-VB
Zmluva bola zverejnená: 06.03.2019 / 11:11:46,
nadobudla účinnosť: 07.03.2019
Predmet Západoslovenská distribučná a.s. - zmluva o zriadení vecných bremien ev. č. oprávneného: 190103-121657012-VB
Partner Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, Čulenova 6, Bratislava, 81647
Cena 1578.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 05.03.2019
Platnosť od 05.03.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 59288177c50
Ing. Marian Rehuš
starosta obce