zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Dodatok k Zmluve o zriadení vecných bremien
Zmluva bola zverejnená: 18.04.2019 / 08:08:02,
nadobudla účinnosť: 19.04.2019
Predmet Dodatok k Zmluve o zriadení vecných bremien ev. číslo oprávneného: 190103-121657012-VB
Partner Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36361518, Čulenova 6, Bratislava, 81647
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 18.04.2019
Platnosť od 18.04.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5a456aff6d0
Ing. Marian Rehuš
starosta obce