zmluvy.eGov.sk
Obec Krškany, Krškany 115, 934 01 Levice
kód obce 502430, IČO 307157

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2019-01-08
Zmluva bola zverejnená: 29.05.2019 / 13:01:11,
nadobudla účinnosť: 30.05.2019
Predmet Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Partner Ing. Jozef Adamkovič, IČO: 30887232, Orgovánová 2565/7, Topoľčany, 955 01
Cena 1700.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 28.05.2019
Platnosť od 28.05.2019
Platnosť do 30.11.2020
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5b149343f90
Ing. Peter Kováčik
starosta obce