zmluvy.eGov.sk
Obec Jakubov, Obecný úrad, Jakubov č. 191, 90063 Jakubov
kód obce 507962, IČO 00304816

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 60/2019
Zmluva bola zverejnená: 13.06.2019 / 13:01:48,
nadobudla účinnosť: 14.06.2019
Predmet Zmluvy kanalizácia č. 00176/05
Partner PKP Invest s.r.o., IČO: 50345435, Štefánikova 41 41, Bratislava, 81104
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 31.05.2019
Platnosť od 31.05.2019
Platnosť do neurčito
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita polročne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5b6b4c2bc90
Mgr. Peter Gajdár
starosta obce