zmluvy.eGov.sk
Obec Jakubov, Obecný úrad, Jakubov č. 191, 90063 Jakubov
kód obce 507962, IČO 00304816

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 70/2019
Zmluva bola zverejnená: 13.06.2019 / 13:01:45,
nadobudla účinnosť: 14.06.2019
Predmet Zmluvy kanalizácia č. 00206/05
Partner RIMM - STAV, s.r.o., IČO: 35882387, Záhorácka 42 42, Malacky, 90101
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 03.06.2019
Platnosť od 03.06.2019
Platnosť do neurčito
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita polročne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5b6b5ab34f0
Mgr. Peter Gajdár
starosta obce