zmluvy.eGov.sk
Obec Cífer, Nám. A. Hlinku 169/31, 91943 Cífer
kód obce 506877, IČO 00312347

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 64/2019
Zmluva bola zverejnená: 13.06.2019 / 14:02:39,
nadobudla účinnosť: 14.06.2019
Predmet Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Partner Západoslovenská distribučná .a, IČO: 36361518, Čulenova 6 6/, Bratislava, 81647
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 07.06.2019
Platnosť od 07.06.2019
Platnosť do neurčito
Druh zmluvy odberateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5b6c9a58d30
Maroš Sagan
starosta obce