zmluvy.eGov.sk
Obec Bajka, Bajka 15, 935 51 Bajka
kód obce 502049, IČO 00800309

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 18/2019/zml.
Zmluva bola zverejnená: 13.06.2019 / 14:02:57,
nadobudla účinnosť: 14.06.2019
Predmet Prenájom hrobového miesta
Partner Zsolt Paló, Bajka, Bajka, 935 51
Cena 20.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 13.06.2019
Platnosť od 13.06.2019
Platnosť do 13.06.2029
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5b6ca19c960
Ing. Alojz Štrba
starosta obce