zmluvy.eGov.sk
Obec Jakubov, Obecný úrad, Jakubov č. 191, 90063 Jakubov
kód obce 507962, IČO 00304816

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 75/2019
Zmluva bola zverejnená: 27.06.2019 / 10:10:26,
nadobudla účinnosť: 28.06.2019
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v obci Jakubov kód: 310021R298
Partner Ministerstvo životného prostre, IČO: 42181810, Karloveská 2 2, Bratislava, 84104
Cena 168205.05 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 21.06.2019
Platnosť od 21.06.2019
Platnosť do 31.12.2028
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 1/2020
Dodatok bol zverejnený: 27.01.2020 / 15:03:45,
nadobudol účinnosť: 28.01.2020
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie - Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v obci Jakubov kód: 310021R298
Partner Ministerstvo životného prostre, IČO: 42181810, Karloveská 2 2, Bratislava, 84104
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 27.01.2020
Dátum účinnosti 28.01.2020
Dátum podpisu 22.01.2020
Platnosť od 27.01.2020
Platnosť do 31.12.2028
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5bcad8657e0
Mgr. Peter Gajdár
starosta obce