zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 1/2019/OŠaŠ/T/1.16/O
Zmluva bola zverejnená: 01.07.2019 / 15:03:17,
nadobudla účinnosť: 02.07.2019
Predmet ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
Partner Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37808427
Cena 500.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 01.07.2019
Platnosť od 01.07.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5be4042e230
Ing. Marek Straka
starosta obce