zmluvy.eGov.sk
Obec Chrámec, Chrámec 38, 98042 Rimavská Seč
kód obce 514969, IČO 00649872

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2406984432
Zmluva bola zverejnená: 08.07.2019 / 10:10:29,
nadobudla účinnosť: 09.07.2019
Predmet Úrazové poistenie AČ
Partner Generali Poisťovňa, a.s., IČO: 35709332
Cena 98.41 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 01.07.2019
Platnosť od 01.07.2019
Platnosť do 31.10.2019
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5c01abc9220
Marta Benedeková
starosta obce