zmluvy.eGov.sk
Obec Dulov, Dulov 168, 01852 Dulov
kód obce 513024, IČO 00317217

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 953/2019
Zmluva bola zverejnená: 17.07.2019 / 11:11:11,
nadobudla účinnosť: 18.07.2019
Predmet Mandátna zmluva na zabezpečenie činnosti odborne spôsobilej osoby pri obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie
Partner Ing. arch. Karol Ďurenec, IČO: 44485441, Blagoevova 9, Bratislava, 85104
Cena 900.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 17.07.2019
Platnosť od 17.07.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5c4a8b853a0
Ing. Jozef Šamaj
starosta obce