zmluvy.eGov.sk
Obec Rovensko, Rovensko č. 146, 90501 Rovensko
kód obce 504777, IČO 00309931

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. č. 010-SE-K/RO/2019
Zmluva bola zverejnená: 18.07.2019 / 13:01:09,
nadobudla účinnosť: 19.07.2019
Predmet TTSK - Zmluva č. 010-SE-K/RO/2019 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa §262 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Partner Trnavský samosprávny kraj, IČO: 37836901, Starohájska 10, Trnava, 91701
Cena 600.00 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 04.07.2019
Platnosť od 04.07.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5c512f75780
Ing. Marian Rehuš
starosta obce