zmluvy.eGov.sk
Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 98053 Rimavská Baňa
kód obce 515426, IČO 00319015

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 9/2019
Zmluva bola zverejnená: 06.08.2019 / 15:03:47,
nadobudla účinnosť: 07.08.2019
Predmet Nepeňažný dar 3,7 m3 dreva na akciu "Vatra slobody v Rimavskej Bani"
Partner Urbariát, pozemkové spoločenstvo Rimavská Baňa, IČO: 42306841, Repno 186/45, Rimavská BaŇa, 980 53
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 03.05.2019
Platnosť od 03.05.2019
Platnosť do 07.05.2019
Druh zmluvy odberateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5ca896b7900
Mgr. Elena Polóniová
starosta obce