zmluvy.eGov.sk
Obec Rimavská Baňa, Hlavná 168/4, 98053 Rimavská Baňa
kód obce 515426, IČO 00319015

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 10/2019
Zmluva bola zverejnená: 06.08.2019 / 15:03:54,
nadobudla účinnosť: 07.08.2019
Predmet Zmluva o humanitárnej zbierke použitých textílií, odevov a obuvi - bezodplatné umiestnenie 3 kontajnerov na verejných priestranstvách obce.
Partner HUMANA People to People Slovakia o.z., IČO: 42065534, Kuturovova 3, Bratislava, 831 03
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 31.05.2019
Platnosť od 31.05.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy odberateľská
Periodicita iná (uvedená v pozn.)
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5ca89dfb530
Mgr. Elena Polóniová
starosta obce