zmluvy.eGov.sk
Organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg, Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
kód obce , IČO 36094218

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. dodatok č. 2
Zmluva bola zverejnená: 20.08.2019 / 10:10:22,
nadobudla účinnosť: 01.09.2019
Predmet zabezpečenie stravy pre žiakov a zamestnancov ZŠ s MŠ SP s vjm
Partner Spojená škola, IČO: 36094234, Školská 1087, Sládkovičovo, 925 21
Cena 2.49 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 19.08.2019
Platnosť od 01.09.2019
Platnosť do 31.08.2021
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5ce47e7c8d0
Mgr. Mária Halásová
konateľ organizácie