zmluvy.eGov.sk
Samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 82005 Bratislava
kód obce 000000, IČO 36063606

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2019-895-FIN
Zmluva bola zverejnená: 11.09.2019 / 13:01:42,
nadobudla účinnosť: 12.09.2019
Predmet Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Obnova obecnej budovy" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
Partner Obec Vištuk, IČO: 00305171, Vištuk 353, Vištuk, 900 85
Cena 2908.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 06.09.2019
Platnosť od 06.09.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5d434690b10
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda samosprávneho kraja