zmluvy.eGov.sk
Obec Brodzany, Brodzany 154, 95842 Brodzany
kód obce 580449, IČO 31872611

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 021/2019
Zmluva bola zverejnená: 11.09.2019 / 13:01:23,
nadobudla účinnosť: 12.09.2019
Predmet Rozšírenie plynovodu - Stredná Hôrka
Partner Štefan Minár ŠIPS, IČO: 17556741, Rázusova 32, 953 01 Zlaté Moravce, ,
Cena 31616.77 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 19.07.2019
Platnosť od 19.07.2019
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5d43796b060
Anton Zima
starosta obce