zmluvy.eGov.sk
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
kód obce 528595, IČO 603147

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 264/2019
Zmluva bola zverejnená: 12.09.2019 / 13:01:11,
nadobudla účinnosť: 13.09.2019
Predmet Kúpna zmluva
Partner Marta Rojková, Mlynské Luhy 5 5/, Bratislava, 82105
Cena 1.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 09.09.2019
Platnosť od 09.09.2019
Platnosť do neurčito
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5d4b22e2b00
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starosta mestskej časti