zmluvy.eGov.sk
Obec Slovany, Slovany 102, 03843 Slovany
kód obce 512613, IČO 00316903

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 20/2019
Zmluva bola zverejnená: 09.10.2019 / 17:05:41,
nadobudla účinnosť: 10.10.2019
Predmet Poistná zmluva
Partner Union poisťovňa, a.s., IČO: 31322501
Cena 21.42 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 09.10.2019
Platnosť od 09.10.2019
Platnosť do 15.07.2020
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5df45a41d10
Ing. Marek Straka
starosta obce