zmluvy.eGov.sk
Obec Sokolce, Sokolce, Hlavná 63, 946 17 Sokolce
kód obce 501344, IČO 00306665

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2019/310
Zmluva bola zverejnená: 08.11.2019 / 15:03:50,
nadobudla účinnosť: 01.01.2020
Predmet Dodatok k Zmluve o nakladní s komunálnym odpadom, s drobným stavebných odpadom a objemovým odpadom
Partner FCC Slovensko, s.r.o., IČO: 31318762, Bratislavská 18, Zobor, 90051
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 08.11.2018
Platnosť od 01.01.2020
Platnosť do 31.12.2020
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5eb14353940
Ing. František Mayer
starosta obce