zmluvy.eGov.sk
Organizácia MsVaK-Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo, s.r.o., Komárňanská 69, 94701 Hurbanovo
kód obce , IČO 36561193

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. Dodatok č. 5 k zmluve HN_029/2015
Zmluva bola zverejnená: 03.12.2019 / 11:11:44,
nadobudla účinnosť: 04.12.2019
Predmet Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku
Partner Mesto Hurbanovo, IČO: 003064525, Komárňanská 91, Hurbanovo, 94701
Cena 10574.42 EUR (s DPH)
Dátum podpisu 22.11.2019
Platnosť od 22.11.2019
Platnosť do 21.11.2020
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 5fc9bf90680
Ing. Ján Bahorec
konateľ organizácie