zmluvy.eGov.sk
Obec Jakubov, Obecný úrad, Jakubov č. 191, 90063 Jakubov
kód obce 507962, IČO 00304816

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 4/2020
Zmluva bola zverejnená: 21.01.2020 / 11:11:38,
nadobudla účinnosť: 22.01.2020
Predmet Dohoda o
Partner Spoločenstvo SVOJBYT, IČO: 31796354, 048 048, Jakubov, 90063
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 10.01.2020
Platnosť od 10.01.2020
Platnosť do 31.12.2020
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 6119836d100
Mgr. Peter Gajdár
starosta obce