zmluvy.eGov.sk
Obec Jakubov, Obecný úrad, Jakubov č. 191, 90063 Jakubov
kód obce 507962, IČO 00304816

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 5/2020
Zmluva bola zverejnená: 23.01.2020 / 08:08:22,
nadobudla účinnosť: 24.01.2020
Predmet Zmluvy kanalizácia
Partner Vladimír Dančík, ./545 0/545, Jakubov, 90063
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 22.01.2020
Platnosť od 23.01.2020
Platnosť do neurčito
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita polročne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 612f6bc51c0
Mgr. Peter Gajdár
starosta obce