zmluvy.eGov.sk
Obec Jakubov, Obecný úrad, Jakubov č. 191, 90063 Jakubov
kód obce 507962, IČO 00304816

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 6/2020
Zmluva bola zverejnená: 23.01.2020 / 15:03:59,
nadobudla účinnosť: 24.01.2020
Predmet Zmlu
Partner Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Metodova 8 8/, Bratislava, 82108
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 21.01.2020
Platnosť od 21.01.2020
Platnosť do neurčito
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva má tieto dodatky:
Dodatok č. 7/2020
Dodatok bol zverejnený: 23.01.2020 / 15:03:49,
nadobudol účinnosť: 24.01.2020
Predmet Zmlu
Partner Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270, Metodova 8 8/, Bratislava, 82108
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum zverejnenia 23.01.2020
Dátum účinnosti 24.01.2020
Dátum podpisu 21.01.2020
Platnosť od 21.01.2020
Platnosť do neurčito
Periodicita jednorázovo
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 613495f1be0
Mgr. Peter Gajdár
starosta obce