zmluvy.eGov.sk
Obec Jakubov, Obecný úrad, Jakubov č. 191, 90063 Jakubov
kód obce 507962, IČO 00304816

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 9/2020
Zmluva bola zverejnená: 29.01.2020 / 17:05:17,
nadobudla účinnosť: 30.01.2020
Predmet ostatné zmluvy
Partner Stredoslovenská energetika, a., IČO: 51865467, Pri Rajčianke 8591/4 B 8591/4, Žilina, 01047
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 28.01.2020
Platnosť od 01.03.2020
Platnosť do 31.12.2021
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 61562813db0
Mgr. Peter Gajdár
starosta obce