zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZP2020007/OE
Zmluva bola zverejnená: 07.02.2020 / 06:06:37,
nadobudla účinnosť: 08.02.2020
Predmet Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2020/02
Partner Mgr. Jozef Palaj, Slameníkova cesta 6154/35, Nová Baňa - Štále, 968 01
Cena 210.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 06.02.2020
Platnosť od 06.02.2020
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam pozemku – parcelám nachádzajúcim sa v meste Žarnovica, okres Žarnovica, kraj Banskobystrický, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností pre katastrálne územie Žarnovica, v liste vlastníctva č. 1788, v registri „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape ako parcela č. 2251/368, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 518 m2, parcela č. 2251/369, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 453 m2, parcela č. 2251/370, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 143 m2 a v registri „E“ parciel evidovaných na mape určeného operátu ako parcela pred ZMVM č. 147/1 (90-147/1), druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 10 342 m2 (podľa registra „C“ parciel evidovaných na katastrálnej mape parcela č. 2251/251, ku ktorej list vlastníctva nie je založený), v rozsahu vyznačenom a vyčíslenom v geometrickom pláne č. 10935479-216/19, ktorý vyhotovil p. Viliam Struhár, geodet, dňa 13.11.2019 na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia plynovej prípojky na p.č. 2251/251, 2251/368 – 2251/370 ako diel 1 o výmere 3 m2 na E KN parcele pred ZMVM č. 147/1 (90-147/1), diel 2 o výmere 1 m2 na C KN parcele č. 2251/370, diel 3 o výmere 32 m2 na C KN parcele č. 2251/369 a diel 4 o výmere 5 m2 na C KN parcele č. 2251/368, t.j. spolu v rozsahu 41 m2. Geometrický plán bol úradne overený Okresným úradom Žarnovica, katastrálnym odborom, dňa 14.11.2019, pod číslom: G1 – 445/2019.
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 617fc9624c0
Kamil Danko
primátor mesta