zmluvy.eGov.sk
Mesto Žarnovica, Námestie SNP 33, 96681 Žarnovica
kód obce 517381, IČO 00321117

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. ZP2020002/OE
Zmluva bola zverejnená: 14.02.2020 / 13:01:02,
nadobudla účinnosť: 07.02.2020
Predmet Záložná zmluva č. 0138-PRB/2019/Z
Partner Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, IČO: 30416094, Námestie slobody 6, Bratislava 15, 810 05
Cena 0.00 EUR (DPH sa neuplatňuje)
Dátum podpisu 04.02.2020
Platnosť od 04.02.2020
Platnosť do 31.12.2040
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Viaže sa k nehnuteľnosti / nehnuteľnostiam ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva č. 4219, v katastrálnom území Žarnovica, obec Žarnovica, okres Žarnovica, ako stavba súpisné číslo 1710, druh stavby: bytový dom, popis stavby: nájomné byty – 27 BJ, Žarnovica, na pozemku parcela registra C KN č. 2251/362, o výmere 246 m², zastavaná plocha a nádvorie, v ktorej sa nachádza 27 nájomných bytov a k pozemku - parcela registra C KN č. 2251/362, o výmere 246 m², zastavaná plocha a nádvorie.
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 61b4feaf850
Kamil Danko
primátor mesta