zmluvy.eGov.sk
Samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 82005 Bratislava
kód obce 000000, IČO 36063606

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2020-189-PRA
Zmluva bola zverejnená: 14.02.2020 / 16:04:58,
nadobudla účinnosť: 15.02.2020
Predmet Na základe tejto Zmluvy sa Advokátska kancelária zaväzuje poskytnúť Klientovi na základe jeho požiadaviek a vrámci výkonu činnosti Klienta odplatné komplexné právne služby, a to v rozsahu, za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve a Klient sa zaväzuje platiť Advokátskej kancelárii za právne služby špecifikované v tejto Zmluve odmenu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
Partner Advokátska kancelária JUDr. Juraj Juríček, s.r.o, IČO: 35876654, Robotnícka 5, Bratislava, 83103
Cena 95.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 14.02.2020
Platnosť od 14.02.2020
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy odberateľská
Periodicita mesačne
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 61b5bb91530
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda samosprávneho kraja