zmluvy.eGov.sk
Obec Sokolce, Sokolce, Hlavná 63, 946 17 Sokolce
kód obce 501344, IČO 00306665

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 2020/2
Zmluva bola zverejnená: 25.03.2020 / 15:03:41,
nadobudla účinnosť: 26.03.2020
Predmet Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Sokolce
Partner Dobrovoľný hasičský zbor, IČO: 1774742215, Hlavná 63, Sokolce, 94617
Cena 4000.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 28.02.2020
Platnosť od 01.01.2020
Platnosť do 31.12.2020
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na http://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 626f940cd20
Ing. František Mayer
starosta obce