portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Rimavská Baňa
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 1684
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
6/2020
zmluva
STAVART,s.r.o.
31644830
86 286,66 EUR
27.02.2020
Predmet: Stavebné úpravy pri rekonštrukcii a prístavbe predškolského zariadenia. Projekt "Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa" kód projektu v ITMS2014+: 312061V414.
5/2020
zmluva
Marek Lubaj
1 774,50 EUR
24.02.2020
Predmet: Kúpna zmluva - prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve predávajúceho v podiele ½ v katastrálnom území Rimavská Baňa, Obec Rimavská Baňa, Okres Rimavská Sobota, a to : - pozemku E-KN parc. č. 1112/102 - trvalý trávny porast o výmere 1361 m², ktorý je Okresným úradom Rimavská Sobota, katastrálnym odborom evidovaný na LV č. 437.
1
dodatok
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,98 EUR
24.02.2020
Predmet: Program: Všetky siete 120
4/2020
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
15,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Poskytovanie verejných služieb cez pevné pripojenie (internet) na ul. Železničná 107 "Komunitné centrum v obci Rimavská Baňa". Program: Home optimal 4G.
3/2020
zmluva
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Prenos čísla SIM karty. Program: Všetky siete 120.
2/2020
zmluva
Mgr. Miriama Verešpejová
400,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Príprava podkladov: - k prevodu majetku vo vlastníctve obce, - pre správu katastra nehnuteľností v konaní o návrhu na vklad, - pre správu pozemkov na poľnohospodárske účely, - pre správu lesných pozemkov.
1/2020
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
32,50 EUR
24.02.2020
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie na rok 2020.
35/2019
zmluva
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
600,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Poskytovanie audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.: - audit účtovnej závierky, - overenie výročnej správy, - dodržanie pravidiel rozpočtového hospodárenia.
12/2020
objednávka
KSR - Kameňolomy SR, s. r. o.
31559123
21.02.2020
Predmet: Kamenivo všetkých frakií na rok 2020
5/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
100,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka plynu - komunitné centrum 2/2020
4/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2019
3/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
83,98 EUR
19.02.2020
Predmet: Mobilné služby 1/2020
2/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
350,88 EUR
19.02.2020
Predmet: Stravné lístky
1/2020
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Pripojenie do siete internet 2020 - Základná škola
341/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
108,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 12/2019
340/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
146,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - dom smútku rok 2020
339/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
962,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - požiarna zbrojnica rok 2020
338/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
846,50 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - verejné osvetlenie 1-3/2020
337/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
125,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Odber elektriny - kultúrny dom rok 2020
336/2019
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
173,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Dodávka elektriny - obecný úrad 1-3/2020
« naspäť 1234... 85 ďalej »