portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

samosprávny kraj Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 18294
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019-919-SaRP
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
3 718 022,64 EUR
20.09.2019
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Podpora deinštitucionalizácie zariadení a sociálnych služieb v okrese Pezinok - DSS a ZPB MEREMA
2019-918-SM
zmluva
TKD Výťahy s.r.o.
52511685
0,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení. Zhotoviteľ bude vykonávať na zariadeniach uvedených v prílohe č.1 tieto činnosti v rámci „paušálnej platby". a) Pravidelná preventívna údržba 1x mesačne prevádzková prehliadka zariadenia, mazanie častí zariadenia podľa predpisu výrobcu, kontrola nastavenia a jeho zriadenie, čistenie zariadení od prevádzkových nečistôt, likvidácia nebezpečného odpadu vzniknutého z prevádzky zariadenia, Pomocný materiál pre vykonávanie hore uvedených činnosti ako mazadlá a čistiace prostriedky sú zahrnuté v paušálnej cene a ich likvidácia je zaistená zhotoviteľom v súlade so zákonom o ochrana životného prostredia. b) Odborné prehliadky 1x štvrťročne Sú vykonávané v súlade podľa vyhlášky č. 508 / 2009 Z. z., normy STN 27 4002 a normy STN EN 81-20 v termínoch stanovených v týchto predpisoch. Výsledky z odborných prehliadok sú predložené bez meškania objednávateľovi. V prípade zistenia závažných príčin, ktoré majú negatívny dopad na bezpečnú prevádzku zariadenia, zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh na odstránenie zistených nedostatkov (oprava alebo modernizácia) k zaisteniu bezpečnej prevádzky zariadenia. c) Nonstop 24 hodinová služba Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi 24 hodinový (non stop) telefonický kontakt so servisným mechanikom v prípade vzniku akejkoľvek neštandardnej situácie na zariadení na zabezpečenie vyslobodenia uviaznutých osôb alebo spojazdnenia zariadenia.
2019-917-SOC
zmluva
Mgr. Peter Marček
4 124,80 EUR
19.09.2019
Predmet: Zmluva č. 16/2019/FPP/ŠSP - OSV oposkytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (ďalej len „zmluva“) . Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi FPP, v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2019-916-SOC
zmluva
Katarína Vidová
4 124,80 EUR
19.09.2019
Predmet: Zmluva č. 15/2019/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (ďalej len „zmluva“). Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi FPP, v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2019-915-FIN
zmluva
Stará jedáleň
50376519
3 000,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu PRÁCE S MLÁDEŽOU na území BSK 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Komunitné centrum Stará jedáleň" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-914-FIN
zmluva
Obec Gajary
00304743
4 071,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Za krajšie Gajary - Alej na Záhradnej ulici" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-913-FIN
zmluva
Obec Štefanová
00305111
1 662,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Náúčný chodník grófa Pálffyho - obnova I." (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-912-FIN
zmluva
Obec Jakubov
00304816
3 240,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Vonkajšie fitness ihrisko" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-911-FIN
zmluva
Obec Doľany
00 304 727
2 658,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Výmena okien" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-910-FIN
zmluva
Obec Záhorská Ves
00305219
3 406,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Revitalizácia verejného priestranstva pri Barine" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-909-FIN
zmluva
Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica
604 887
4 403,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Revitalizácia školského areálu" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-908-FIN
zmluva
Obec Suchohrad
00305090
2 243,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Outdoorové ihrisko" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-907-FIN
zmluva
Obec Dubová
0030 4735
2 658,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Zvýšenie atraktivity športoviska" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-906-FIN
zmluva
Obec Lozorno
00304905
4 071,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Atletická dráha pre mladých ľudí v obci Lozorno" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-905-FIN
zmluva
Obec Pernek
00305014
2 409,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Obnova sociálneho zázemia v budove TJ" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-904-FIN
zmluva
Materská škola, Kaméliová 10, Bratislava
31787037
4 308,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Lepšie podmienky pre materskú školu" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-903-FIN
zmluva
Obec Kostolište
00304867
3 157,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Revitalizácia oddychovej zóny pri štadióne" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-902-FIN
zmluva
Mesto Modra
00304956
6 231,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Futbal máme radi" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-901-FIN
zmluva
Mestská časť Lamač
00603414
3 000,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Rozálske hody 2019" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-900-FIN
zmluva
Fond UŠKO
31745253
1 250,00 EUR
19.09.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Poďme spolu na bežky!" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
« naspäť 1234... 915 ďalej »