zmluvy.eGov.sk
Organizácia Stredná odborná škola technická, Zlaté Moravce, 1. mája 22, 953 01 Zlaté Moravce
kód obce , IČO 00893129

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. 336
Zmluva bola zverejnená: 06.11.2012 / 14:02:03,
nadobudla účinnosť: 07.11.2012
Predmet požívatiny
Partner Mirkom s.r.o., IČO: 44886764, Hlavná 8/14, Marcelová - Krátke Kesy, 946 32
Cena 0.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 24.10.2012
Platnosť od 24.10.2012
Platnosť do neuvedená
Druh zmluvy dodávateľská
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na https://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 260bcc591c0
PaedDr. Dušan Husár
konateľ organizácie