zmluvy.eGov.sk
Obec Chrámec, Chrámec 38, 98042 Rimavská Seč
kód obce 514969, IČO 00649872

Potvrdenie

o zverejnení zmluvy podľa § 5a ods. 11 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-003241
Zmluva bola zverejnená: 20.03.2020 / 08:08:48,
nadobudla účinnosť: 21.03.2020
Predmet Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu MV SR na projekt: Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice - Chrámec
Partner Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866
Cena 28300.00 EUR (bez DPH)
Dátum podpisu 11.03.2020
Platnosť od 11.03.2020
Platnosť do 31.12.2023
Druh zmluvy iná
Periodicita jednorázovo
Ku dňu vydania tohto potvrdenia zmluva nemá dodatky.
Toto potvrdenie je možné overiť on-line na https://zmluvy.egov.sk/content/potvrdenia
zadaním kódu 625f843bb00
Marta Benedeková
starosta obce