portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Ihneď použiteľné riešenie
špeciálne pre samosprávy
už od 5,- EUR / mes.

Služba eGovZmluvy je určená pre územné samosprávy (obce, mestá ...) a iné povinné subjekty (rozpočtové a príspevkové organizácie) na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

Vyvinuté v spolupráci so samosprávami.

Mimoriadna ponuka pre školy

Služba je dostupná ihneď, bez starostí a za výhodných podmienok. Umožňuje aj hromadné zverejňovanie z formátu CSV a automatické zverejňovanie prepojením na účtovnú evidenciu a agendy samosprávy.


Viac o službe » Objednať »

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

Obchodné podmienky

pre používanie služby eGovZmluvy

 

I. Zmluvné strany

„Používateľ”: územná samospráva (obec, mesto, samosprávny kraj), organizácia alebo fyzická osoba, ktorá sama alebo prostredníctvom oprávnenej osoby registráciou na tomto portáli eGov-Zmluvy súhlasila s týmito Obchodnými podmienkami pre používanie služby eGovZmluvy, ako aj všetky fyzické osoby, ktoré Používateľ poveril svojim zastupovaním na portáli.

„Prevádzkovateľ": eGov Systems s.r.o., Brigádnická 27, 841 10 Bratislava, IČO: 35 827 521, DIČ: 2020225493, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vl.č. 25658/B

 

II. Všeobecné ustanovenia a pojmy

 1.     Svojou registráciou v na portáli eGov-Zmluvy Používateľ vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami a zároveň dáva súhlas so spracovaním svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb prostredníctvom elektronického systému Prevádzkovateľom služby.

 2.     Tieto Obchodné podmienky sa registráciou Používateľa na portáli stávajú zmluvou o poskytovaní služby medzi Používateľom a Prevádzkovateľom uzatvorenou na diaľku a slúžia aj na rýchle a priame oboznámenie sa Používateľov a návštevníkov portálu s právami a povinnosťami pri využívaní portálu. Zmluvné strany môžu uzatvoriť písomnú zmluvu, ktorá upresní podmienky poskytovania služby a cenu.

 

III. Účel a predmet zmluvy

 1.     Účelom uzatvorenia zmluvy a využívania portálu eGov-Zmluvy je zverejňovanie dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch Používateľa (zmluvy, objednávky a faktúry) podľa všeobecne záväzných predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ako aj dobrovoľné zverejňovanie dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch.

 2.     Predmetom zmluvy sú podmienky používania, prevádzkovania a správy portálu eGov-Zmluvy tak, aby bol naplnený účel zmluvy.

 

IV. Práva a povinnosti Používateľa

1.     Používateľ má právo na využívanie služby eGov-Zmluvy za predpokladu dodržiavania Obchodných podmienok služby, všeobecne záväzných predpisov a dobrých mravov.

2.     Používateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy zaslaním písomnej výpovede podľa poučenia uvedeného nižšie v týchto Obchodných podmienkach.

3.     Používateľ je povinný uhradiť všetky poplatky za využité služby podľa aktuálneho cenníka.

4.     Používateľ a ním oprávnené fyzické osoby sú povinné zvoliť si také prihlasovacie heslo aby nebolo jednoducho odvoditeľné z ich iných údajov dostupných údajov. Tiež sú povinné svoje prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo) udržiavať v tajnosti, ako aj zabezpečiť, aby sa nim nedostala iná (nepovolaná) osoba. Najmä je zakázané poskytnúť svoje prihlasovacie údaje iným osobám ako je samotný Používateľ a ním oprávnené fyzické osoby.

5.     Používateľ je povinný zabezpečiť, aby ním zverejňované a spravované údaje boli správne, pravdivé a aby ich obsah spĺňal podmienky všeobecne záväzných predpisov, najmä zákona o ochrane osobných údajov.

6.     Používateľ je povinný v prípade podozrenia zneužitia prihlasovacích údajov bezodkladne zmeniť prihlasovacie heslo, zablokovať alebo zrušiť konkrétny používateľský účet, prípadne prijať iné opatrenia vrátane požiadania Prevádzkovateľa o súčinnosť tak, aby bol znemožnený neoprávnený prístup k ním spravovaným údajom.

 

V. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

1.     Prevádzkovateľ je povinný vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie nepretržitej správnej funkčnosti a dostupnosti portálu eGov-Zmluvy.

2.     Prevádzkovateľ je povinný v primeranej lehote riešiť dotazy a pripomienky návštevníkov portálu a Používateľa, najmä v súvislosti s funkčnosťou portálu, zrozumiteľnosťou návodov, informácií vrátane týchto Obchodných podmienok. O spôsobe riešenia je Prevádzkovateľ povinný odosielateľa pripomienky alebo verejnosť informovať v lehote a spôsobom primeranej závažnosti problému a jeho riešenia, vrátane zmien návodov, informácií a týchto Obchodných podmienok.

3.     Prevádzkovateľ má v prípade neplnenia povinností zo strany Používateľa právo na odstúpenie od zmluvy podľa podmienok uvedených v zmluve. V prípade hrubého porušenia Obchodných podmienok alebo všeobecne záväzných predpisov je Prevádzkovateľ oprávnený okamžite zablokovať prístup Používateľa k funkčnosti portálu a prestať zverejňovať dokumenty Používateľa.

4.     Prevádzkovateľ má právo upraviť Obchodné podmienky a cenník a tieto je následne povinný zverejniť na dostupnom (obvyklom) mieste na stránkach služby. Pokračovaním v používaní služieb vyjadruje Používateľ svoj súhlas s novými Obchodnými podmienkami služby.

 

VI. Dodacie podmienky

1.     Služby sú poskytované on-line prostredníctvom siete Internet s prístupom cez počítač alebo iné zariadenie. Prevádzkovateľ služby vyvíja nepretržite maximálne úsilie, aby jeho servery boli prístupné prostredníctvom siete Internet a funkčné nepretržite a aby aplikácie fungovali podľa zverejnených popisov a v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami. Prevádzkovateľ služby nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené neprístupnosťou alebo výpadkom siete Internet, mobilnej telekomunikačnej siete alebo ktoréhokoľvek počítača alebo aplikácie podieľajúcich sa na zabezpečení služby. Prevádzkovateľ služby vyvinie maximálne úsilie, aby akékoľvek chyby a problémy súvisiace výpadkom siete Internet, nefunkčnosťou alebo chybnou funkčnosťou počítačov a aplikácii boli odstránené v čo najkratšom čase a aby chybné alebo neúplné transakcie boli dokončené alebo opravené manuálne.

2.     Prevádzkovateľ služby nezodpovedá za žiadne škody priame či nepriame, ktoré môžu Používateľovi alebo tretím osobám vzniknúť v súvislosti s používaním služieb eGov-Zmluvy, najmä za nesprávne alebo oneskorené informácie o zverejneniach zmlúv.

 

VII. Právo Používateľa odstúpiť od zmluvy

1.     Používateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy písomnou výpoveďou zaslanou Prevádzkovateľovi. Výpovedná lehota je dva kalendárne mesiace nasledujúce po dni, ked bola výpoveď doručená, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluva sa ukončí uplynutím výpovednej lehoty, najskôr však posledným dňom obdobia poskytovania služby, ktoré bolo objednané a zaplatené Používateľom (napr. kalendárny rok). Počas plynutia výpovednej lehoty je Používateľ povinný stiahnuť si z portálu všetky zverejnené informácie a dokumenty tak, aby po uplynutí výpovednej lehoty a zablokovaní účtu bol schopný plniť si svoje zákonné povinnosti.

2.     Po ukončení zmluvy bude Používateľský účet zablokovaný a všetky zverejňované údaje zneprístupnené, údaje budú v systéme evidované po dobu stanovenú príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami, najmenej však jeden rok.

 

VIII. Reklamačné podmienky, hlásenia chýb a námetov

1.     Nesprávnu funkčnosť systému alebo prevádzkové poruchy, ako chyby aplikácie a námety na jej zlepšenie môže Používateľ a návštevníci zaslať Prevádzkovateľovi služby vrátane všetkých relevantných podkladov a informácií.

2.     Nefunkčnosť alebo chyby siete mobilného operátora alebo siete Internet môže Prijímateľ reklamovať u svojho poskytovatľa príslušnej služby.

3.     Vzhľadom na on-line charakter služby reklamáciou nevzniká nárok na náhradu akejkoľvek škody priamej či nepriamej, ako ani na opakované poskytnutie príslušnej služby.

 

Verzia Obchodných podmienok: 1.1.2013