rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019-148-SOC
dodatok
ADVENTUS, n.o.
45739790
52 910,88 EUR
23.05.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 43/2019/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2019-189-SaRP
zmluva
Inštitút priestorového plánovania
36064645
42 500,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Predmetom zmluvy je zhotovenie diela „Program hospodárskeho rozvoje a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 -2027" ( ďalej len „dielo") a poskytnutie s tým súvisiacich služieb, v súlade s Podrobným opisom predmetu zákazky, ktorý tvori prílohu č. I zmluvy.
2019-188-SaRP
zmluva
Andrea Ambrózy
0,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Príkazníčka sa podľa tejto zmluvy zúčastní na zahraničnej a tuzemskej pracovnej ceste na podujatiach v kontexte projektu Transdanube.Pearls v dňoch 14.-16.5.2019, v Pezinku, Slovenská republika (14.5.2019) a v Rajke, Maďarsko (14.-16.5.2019). Príkazníčka bude reprezentovať Bratislavský samosprávny kraj ako výkonná riaditeľka KOCR na záverečných podujatiach projektu Transdanube.Pearls a to na: 1st General Assembly a Partner meeting v Pezinku a Study trip v Rajke.
2018-544-OIČaVO
dodatok
SOAR sk, a.s.
50442201
1 930 209,13 EUR
13.05.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 20.07.2018 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník). Predmetom dodatku k zmluve sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné pre zhotovenie diela a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ zmena zhotoviteľa by spôsobila verejnému obstarávateľovi ako objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.
2019-187-OIČaVO
zmluva
MV ARCHITECTURE, s.r.o.
43844049
30 000,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa dielo: "Štúdia športovo -rekreačného areálu BSK v Petržalke"
2019-186-KUL
zmluva
LIKAVA - centrum sociálnych služieb
00647781
0,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Zmluva č. 9/2019/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok (ďalej len „zmluva“). Príjemca poskytuje sociálnu službu na základe zápisu do Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom Žilinským samosprávnym krajom v súlade s § 62 a nasl. zákona o sociálnych službách.
2018-620-SORO
dodatok
Obec Častá
00304701
69 731,14 EUR
09.05.2019
Predmet: DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J525-222-13 zo dňa 24.7.2018.
2016-646-DOP
dodatok
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35949473
12 556,80 EUR
07.05.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci a prevádzke zo dňa 09.09.2016 uzavretej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade s § 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 písm. e), p) a r) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.
2019-185-OIČaVO
zmluva
Basler&Hofmann Slovakia s.r.o.
35925621
26 419,20 EUR
07.05.2019
Predmet: Predmetom zákazky je zabezpečenie projektových prác, inžinierskej činnosti, autorského dozoru a ďalších služieb súvisiacich s vybudovaním parkoviska a kruhovej križovatky s riadeným vstupom v areáli ZKR Gaudeamus v Bratislave.
2019-184-CRaK
zmluva
LESY Modra, s.r.o.
34110186
1,00 EUR
07.05.2019
Predmet: ZMLUVA O PODNÁJME POZEMKU uzatvorená podľa zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občianskeho zákonníka) a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zmluva“). Podnájomník požiadal mesto Modra o prenájom pozemku špecifikovaného v čl. I. ods. 1 zmluvy, za účelom vybudovania stavby „BIKE park Modra 2. časť – MTB Okruh zručnosti/MTB Skills Park“ a jej prevádzkovania.
2019-183-SKO
zmluva
The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z.
42418232
0,00 EUR
03.05.2019
Predmet: Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Národná kancelária týmto udeľuje Partnerovi nevýhradnú licenciu na používanie názvu a loga uvedených v Príloha č. 2 tejto zmluvy na účely propagácie Partnerovho podporovania programu "The Duke od Edinburgh´s International Award" na území Slovenskej republiky, a to na obdobie 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
2019-182-KP
dodatok
Ministerstvo vnútra SR
001 518 66
500,00 EUR
03.05.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Dohode o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a Bratislavským samosprávnym krajom. Predmet Dodatku č.1: Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom 9.mája 2019 ( vo štvrtok) na Slavíne v Bratislave
2019-182-KP
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
001 518 66
0,00 EUR
03.05.2019
Predmet: MV SR a BSK sa v závislosti od dostupnosti materiálnych a personálnych možností dohodli, že budú spolupracovať a spolupodieľať sa na príprave, organizácii a realizácii vybraných podujatí a pietnych aktov, vymedzených zákonom č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. Spolupráca nad rámec štátnych sviatkov, dní pracovného pokoja a pamätných dní môže byť rozšírená na základe ústnej alebo písomnej dohody štatutárov oboch zmluvných strán. V tejto súvislosti sa vychádza z mimoriadnych udalostí štátneho alebo regionálneho významu.
2019-181-SOC
zmluva
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej
00596477
0,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Zmluva č. 10/2019/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok (ďalej len „zmluva“). Predmetom zmluvy je uhradenie ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“), ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytovaní sociálnej služby. EON budú príjemcovi uhradené z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) v zmysle § 71 ods. 10 a § 81 písm. k) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2019-180-SOC
zmluva
Náruč, n.o.
36 096 806
199 060,20 EUR
30.04.2019
Predmet: Zmluva č. 51/2019/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2019-58-SOC
dodatok
Senior POHODA n. o.
45739277
23 017,32 EUR
30.04.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 32/2019/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2019-179-VO
zmluva
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.
46059105
249 231,49 EUR
30.04.2019
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela: "Zateplenie objektov ZPB na ul. Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu na objekte ZPB na ul. Hontianska 12". Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu zateplenia objektov ZPB na ul. Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu na objekte ZPB na ul. Hontianska 12.
2016-104-INF
dodatok
Asseco Solutions, a. s.
00602311
8 785,25 EUR
30.04.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb podpory, zmien a rozvoja aplikačného programového vybavenia SPIN č. SPIN-3-2016-001 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 21.03.2019.
2019-178-CRaK
zmluva
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
117 380,80 EUR
30.04.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri združení finančných prostriedkov na priame náklady Projektu v sezóne 2019/20. Analýza nákladovosti Projektu za rok 2018 je Prílohou č. 1 k tejto zmluvy. Na základe aktuálneho nastavenia Projektu budú priame náklady Projektu na sezónu 2019/20 min. v sume 117 380,80 Eur, vrátane DPH. Rozpočet projektu na sezónu 2019/20 je Prílohou č. 2 k tejto zmluvy. Táto suma predstavuje celkovú sumu združených finančných prostriedkov na priame náklady Projektu spolu s DPH.
2019-177-DOP
zmluva
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35 949 473
688 653,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Mandátna zmluva na rok 2019 uzatvorená podľa ustanovenia § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Touto zmluvou sa Mandatár zaväzuje, že pre Mandanta na jeho účet a v jeho mene bude počas platnosti tejto zmluvy za odplatu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečovať prevádzkovanie a rozvoj zmysluplného a efektívneho Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, ako aj všetky s tým súvisiace činnosti.
« naspäť 1234... 874 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.