rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2019-1071-OIČaVO
zmluva
CHIROS MEDICAL s.r.o.
36204587
6 556,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a inštalovať kupujúcemu „tovar materiálno - technické vybavenie" na zabezpečenie bezbariérového pohybu - schodolez podľa špecifikácie v prílohe č. 1 (ďalej len „tovar") a previesť na kupujúceho vlastnícke práva k tomuto tovaru a záväzok kupujúceho zaplatiť za dodanie tovaru a jeho inštaláciu cenu podľa čl. IV tejto zmluvy, úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán s tým súvisiacich, ako aj ďalších skutočností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
2019-1070-SM
zmluva
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
0,00 EUR
13.11.2019
Predmet: DOHODA O PREDDAVKOVÝCH PLATBÁCH NA ROK 2020. V zmysle § 19 ods. 2 písm. h) zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a v nadvaznosti na potvrdený odberový diagram na rok 2020 odberatel' uhradí prevodným príkazom pre dohodnuté zmluvné obdobie preddavkové platby na odber tepla podl'a nižšie uvedeného rozpisu. Závazek je splnený v zmysle§ 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním sumy na účet dodávatel'a. V zmysle Zmluvy o dodávke a odbere tepla si v prípade omeškania úhrady preddavkovej platby uplatňujeme úrok z omeškania.
2019-1069-FIN
zmluva
Obec Kostolná pri Dunaji
00306037
7 000,00 EUR
13.11.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ROZVOJA VIDIEKA 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Revitalizácia oddychovej zóny a zberných nádob" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-1068-OIČaVO
zmluva
Pittel + Brausewetter s.r.o.
35943653
356 371,09 EUR
13.11.2019
Predmet: Zmluva o dielo. PREDMET ZMLUVY: Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky pre uskutočnenie diela: „Vybudovanie športového areálu / SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera č. 5, Bratislava“ . Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu vybudovania športového areálu na SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera č. 5, Bratislava- mestská časť Dúbravka v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie. Stavebné práce zahŕňajú vybudovanie troch oplotených športových plôch školského areálu - futbalové, multifunkčné, tenisové ihrisko a ich umelého osvetlenia.
2019-1067-DOP
zmluva
Slovenská republika - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
36038351
0,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku, uzatvorený podľa § 3b ods. 1, § 5c ods. 1, 2 a § 12b zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Predmetom odovzdania a prevzatia podľa tohto protokolu sú pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Píla, obec Píla, okres Pezinok, evidované Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom v liste vlastníctva č. 98 v celosti: a) parcela registra KN-C parcelné číslo 218, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3161 m2 v účtovnej hodnote 2 098,59 €, b) parcela registra KN-C parcelné číslo 220, zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m2 v účtovnej hodnote 136,76 €, Celková výmera pozemkov je 3367 m2 a celková účtovná hodnota je 2 235,35 €.
2019-1066-DOP
zmluva
Slovenská republika - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
36038351
0,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Protokol o odovzdaní a prevzatí majetku, uzatvorený podľa § 3b ods. 1, § 5c ods. 1, 2 a § 12b zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Predmetom odovzdania a prevzatia podľa tohto protokolu je pozemok vo vlastníctve štátu, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Častá, obec Častá, okres Pezinok, evidovaný Okresným úradom Pezinok, katastrálnym odborom v liste vlastníctva č. 886 v spoluvlastníckom podiele 1/2: - parcela registra KN-C parcelné číslo 2958, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6611 m2 v účtovnej hodnote 4 389,04 €.
2019-1065-SKO
zmluva
CITY GASTRO, s.r.o.
46323279
0,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie poskytovateľom v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Bratislavského samosprávneho kraja jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a o poskytovaní dotácií jazykovým školám, základným umeleckým školám a školským zariadeniam, ktoré nie sú v zriaďovatel'skej pósobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre: Súkromná školská jedáleň, Pekníkova 6, 841 02 Bratislava.
2019-1064-FIN
zmluva
Spolok ochrancov vody Octopus
31749933
500,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Automatický externý defibrilátor" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-1063-FIN
zmluva
Mesto Svätý Jur
00304832
1 500,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Podpora rozvoja športu pre najmenších" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-1062-FIN
zmluva
Obec Jablonec
00304794
500,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Silvestrovský chôdzo-beh" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-1061-FIN
zmluva
Reflectangulo 361°
30793432
1 000,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma INDIVIDUÁLNE DOTÁCIE 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Choreo Connection" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-1060-FIN
zmluva
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
00 603 317
8 000,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z dotačného programu BSK – dotačná schéma Územné dotácie 2019 na úhradu časti nákladov projektu: "Revitalizácia športoviska Jelšová" (ďalej len „projekt“) v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „VZN č. 5/2018“) a žiadosťou príjemcu o poskytnutie dotácie.
2019-484-FIN
dodatok
Školský športový klub B.S.C. Bratislava
31815910
0,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie uzavretej dňa 21.06.2019, účinnej od 26.06.2019.
2019-35-SOC
dodatok
Alzheimercentrum Piešťany, n.o.
37986945
15 303,93 EUR
08.11.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 45/2019/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2019-70-SOC
dodatok
Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami Krídla, o.z.
31 810 136
80 231,04 EUR
08.11.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 41/2019/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
2019-82-SOC
dodatok
Senior park, n.o.
37 986 023
58 986,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 61/2019/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.
2019-1059-LZM
zmluva
Dema Senica, a.s.
36244490
0,00 EUR
07.11.2019
Predmet: ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI POSKYTOVANÍ ZLIAV PRE ZAMESTNANCOV podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Poskytovateľ sa zaväzuje , že poskytne všetkých zamestnancom Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „zamestnanci“) zľavy z cien služieb a produktov ponúkaných poskytovateľom.
2019-1058-SMI
zmluva
LT INVEST, s.r.o.
51002566
1 296,00 EUR
07.11.2019
Predmet: Zmluva o nájme stavby pozemnej komunikácie Ill./1054. Prenajímateľ prenajíma nájomcovi za podmienok podľa tejto zmluvy nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v k. ú. Miloslavov, obec Miloslavov okres Senec, v rozsahu nájmu 1.296 m2 určených situáciou k stavbe, č. výkresu C-1 (ďalej len „situácia"), vypracovanou spoločnosťou Pozemné Stavby TTK s.r.o. so sídlom Miloslavov 472, 900 42 Miloslavov, IČO 36 626 881 v O 1.2017; časť cesty uvedená v tomto bode ďalej aj ako „predmet nájmu".
2019-1057-SKO
zmluva
Mária Šefčíková
32056699
0,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Dohoda u ukončení Zmluvy č. 26/2016 -OŠMŠ o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku, uzatvorenú dňa 14.12.2016. Prijímateľ listom zo dňa 24.04.2019 oznámi.1 poskytovateľovi ukončenie prevádzkovania Súkromnej školskej jedálne, I. Horvátha 14, 821 03 Bratislava ku dňu 31.08.2019 z dôvodu odchodu do dôchodku.
2019-1056-SKO
zmluva
APORES s.r.o.
35809019
0,00 EUR
04.11.2019
Predmet: Dohoda u ukončení Zmluvy č. 40/2016 -OŠMŠ o poskytovaní dotácií na mzdy a prevádzku, uzatvorenú dňa 09.12.2016. Prijímateľ listom zo dňa 27..03.2019 oznámil poskytovateľovi ukončenie prevádzkovania Súkromnej výdajnej školskej jedálne, Drieňová 35, 821 02 Bratislava ku dňu 30.06.2019 z dôvodu výpovede zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 8/2013 ku dňu 30. 06.201'9.
« naspäť 1234... 927 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.