rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020-228-SOC
zmluva
DSS Andreas n. o.
37924893
33 572,16 EUR
21.02.2020
Predmet: Zmluva č. 36/2020/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2020-227-SORO
zmluva
Mesto Malacky
00 304 913
584 304,26 EUR
20.02.2020
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU. Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Malacky - Zariadenie starostlivosti pre deti do 3 rokov.
2020-226-SORO
zmluva
Mesto Malacky
00 304 913
1 080 226,01 EUR
20.02.2020
Predmet: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU. Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Cyklotrasa Pezinská – Priemyselný Park
2012-741-RÚ
dodatok
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
30416094
0,00 EUR
20.02.2020
Predmet: DODATOK č.9 K CENNÍKU č.1/2015 ktorým v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji stanovili ceny cestovných lístkov.
2020-225-LZM
zmluva
Róbert Branderský
0,00 EUR
19.02.2020
Predmet: DOHODA o zverení služobného motorového vozidla zamestnancovi Bratislavského samosprávneho kraja a o používaní vozidla na služobné a súkromné účely č. LZM/61/2020.
2020-224-SOC
zmluva
Senior POHODA n. o.
45739277
16 779,60 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva č. 47/2020/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2020-223-SOC
zmluva
Vstúpte, n.o.
37 924 664
71 235,44 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva č. 51/2020/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2020-222-SOC
zmluva
SYMPATHY n.o.
42052491
5 710,08 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva č. 63/2020/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2020-221-SOC
zmluva
Plamienok, n.o.
36 077 259
3 929,54 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva č. 7/2020/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2020-220-SOC
zmluva
ZSS Nestor o.z.
42180139
3 967,56 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva č. 65/2020/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2020-219-SOC
zmluva
Proti prúdu
36068781
51 084,00 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva č. 11/2020/FPP/ŠSP - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi, v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2020-218-SOC
zmluva
Claudianum, n. o.
37 925 016
23 400,72 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva č. 33/2020/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2020-217-SOC
zmluva
Domus Bene - Dom Dobra, o. z.
42 170 249
195 047,04 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva č. 70/2020/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2020-216-SOC
zmluva
GOMART
42258103
108 715,68 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva č. 68/2020/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2020-215-SOC
zmluva
SENIORPARK, n.o.
42092230
3 113,64 EUR
19.02.2020
Predmet: Zmluva č. 67/2020/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2020-214-SM
zmluva
Equity Partners - stavby, s.r.o.
36862053
0,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode pozemku po stavebným objektom. Predmetom tejto zmluvy je záväzok prevádzajúceho bezodplatne previesť na nadobúdateľa výlučné vlastnícke právo k zastavanému pozemku podľa tejto zmluvy a záväzok nadobúdateľa zastavaný pozemok od prevádzajúceho prevziať. Predmetom bezodplatného prevodu výlučného vlastníckeho práva k zastavenému pozemku je pozemok parcela registra „C" č. 373/62 o výmere 86 m2, druh pozemku -zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Nová Ves pri Dunaji, obec Nová Dedinka, okres Senec.
2020-213-SOC
zmluva
Pokoj a zdravie, n. o.
45733325
28 550,40 EUR
18.02.2020
Predmet: Zmluva č. 59/2020/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2020-212-SOC
zmluva
PRIMULA - stredisko sociálnych služieb, n.o.
45732582
156 609,60 EUR
18.02.2020
Predmet: Zmluva č. 44/2020/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
2020-211-SOC
zmluva
HARLEKÝN - Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
31825796
0,00 EUR
18.02.2020
Predmet: Zmluva č. 4/2020/EON - OSV o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadil alebo založil iný vyšší územný celok. Predmetom zmluvy je uhradenie ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“), ktoré vznikajú príjemcovi pri poskytovaní sociálnej služby. EON budú príjemcovi uhradené z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len „BSK“) v zmysle § 71 ods. 10 a § 81 písm. k) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), v súčinnosti s § 8 zákona o sociálnych službách.
2020-210-SOC
zmluva
Ad usum, n.o.
45736031
4 589,16 EUR
18.02.2020
Predmet: Zmluva č. 22/2020/FPP/ZSS - OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Predmetom zmluvy je poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (ďalej len „FPP“) z rozpočtu BSK príjemcovi v zmysle § 75 a § 81 písm. l) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o sociálnych službách“).
« naspäť 1234... 945 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.